Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Voorziening Nazorg Stortplaatsen

Voorz. Nazorg stortplaatsen

Doel voorziening

De nazorg van de stortplaatsen: De Omega (Wilnis), Tammer (Soesterberg) en Weber (Nieuwegein). Het nazorgfonds van Smink (Amersfoort) is opgenomen in het nieuwe Leemtewetfonds.

Instellingsbesluit

PS d.d. 11 januari 2000 (1999WEM003628i)

Kenmerken van de voorziening

Voeding

Eénmalig bij instelling vanuit de bestaande reserve toezicht. Jaarlijkse toevoeging om de voorziening op het juiste niveau te brengen.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

2021

Toereikendheid

Vrije ruimte

Er is geen vrije ruimte. In de overeenkomst is opgenomen dat bij een eventueel positief saldo de helft van het nazorgfonds aan 'het bedrijf' vervalt en de andere helft aan de provincie. Pas bij opheffing van de voorziening eind 2021 zal blijken of er nog vrije ruimte is.

Nut en noodzaak

De provincie is op grond van de Wet bodembescherming bevoegd gezag voor monitoring en sanering van voormalige stortplaatsen, m.u.v. de stortplaatsen in de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Wettelijke verplichting van monitoring en sanering van voormalige stortplaatsen.

Bestedingsplan

Zoals in de overeenkomst is vastgelegd.

Voorwaarde besteding

Ten behoeve van de nazorg van de stortplaats Omega.

Concrete verplichting

Geen

Relevante ontwikkelingen

Op grond van de ontwerp-tekst Leemtewet zijn begin jaren 90 voor de toen operationele, door particulieren geëxploiteerde stortplaatsen nazorgfondsen gevormd. Tammer en Weber zijn reeds afgesloten/overgedragen. Voor de stortplaats omega Wilnis heeft de provincie een nazorgovereenkomst waarin is vastgelegd welke nazorgactiviteiten moeten worden uitgevoerd ten laste van het nazorgfonds. De provincie beheert dit fonds. Indien in 2021 een bedrag resteert, wordt dit volgens de verdeelsleutel van artikel 5.1 over het bedrijf en de provincie 50-50 verdeeld.

Mate van doelrealisatie

N.v.t.

Risico's

Het risico bestaat dat de uitgaven aan de nazorg hoger uitvallen dan de in de voorziening beschikbare bedragen. In dit geval is echter de provincie niet aansprakelijk om de ontbrekende middelen aan te vullen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de voormalig exploitant.

Bijzonderheden

Geen