Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Investeringsfonds Prov Erfgoed

Reserve Invest.fonds prov. erfgoed

Doel reserve

De provincie Utrecht zet zich actief in voor oplossen van Cultuurhistorische knelpunten/provinciale parels. Concretisering: In de beleidsevaluatie (van april 2010) is voor de jaren 2010 en 2011 het volgende vastgesteld door PS:'Indien ingestemd wordt met voorliggend voorstel worden naar verwachting in 2010 2 kerken, 2 projecten binnen de categorie industrieel erfgoed en 2 projecten binnen de categorie buitenplaatsen gerestaureerd. In 2011 zal naar verwachting 2 projecten binnen de categorie industrieel erfgoed en 4 projecten binnen de categorie buitenplaatsen gerestaureerd worden.'

Instellingsbesluit

PS d.d.15 mei 2006 (PS2006ZCW06)

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Eerste vulling met de bestemmingsreserve monumenten en de nog uitstaande voorfinancieringen.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Reserve is toereikend.

Vrije ruimte

Circa € 200.000, dient beschikbaar te blijven voor erfgoedparels.

Nut en noodzaak

De oprichting van een reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed geeft een passende invulling aan de wens van PS zoals vastgelegd in de motie van 5-11-2005. Instelling van een reserve maakt het mogelijk per geval te beslissen over inzet van deze middelen ten behoeve van behoud van één of meer provinciale ‘erfgoedparels’.

Bestedingsplan

Conform cultuurnota

Voorwaarde besteding

Voldoen aan subsidieregeling erfgoedparels.

Concrete verplichting

Het rijk heeft € 4 mln. toegezegd met de voorwaarde van gelijke cofinanciering. Naast deze verplichting komt nog het verdeelbesluit uit 2018 van circa € 3 mln.

Relevante ontwikkelingen

Zie concrete verplichting.

Mate van doelrealisatie

Zie programma 6.

Risico's

Niet van toepassing.

Bijzonderheden

Geen.