Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Voorziening Ontgrondingenwet

Voorz. Ontgrondingenwet

Doel voorziening

Dekking toekomstige schade bij reeds verleende grote ontgrondingen (boven de 10.000 kubieke meter) met een daadwerkelijke kans op schade.

Instellingsbesluit

PS2017PS07

Kenmerken van de voorziening

Voeding

Jaarlijkse voeding door overschot op ontgrondingenheffing na gemaakte kosten.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Vrije ruimte

Geen

Nut en noodzaak

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten inzake van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel(artikel 44 lid 2 BBV). Dit betreft ontgrondingenheffing voor kosten met betrekking tot in de ontgrondingenwet genoemde doelen (zoals onderzoek, compensatie, schadevergoedingen).

Bestedingsplan

Vanwege het wisselende/onvoorspelbare karakter van de heffing en bijbehorende kosten, is geen bestedingsplan mogelijk.

Voorwaarde besteding

De voorziening mag alleen worden aangewend voor kosten die gemaakt worden in het kader van ontgrondingen.

Concrete verplichting

Geen

Relevante ontwikkelingen

Geen

Mate van doelrealisatie

N.v.t.

Risico's

Vanwege het wisselende/onvoorspelbare karakter van de heffing en bijbehorende kosten, is een juiste hoogte van de voorziening op korte termijn slecht in te schatten.

Bijzonderheden

Geen