Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Huisvesting

Reserve Huisvesting

Doel reserve

Het constant houden van de jaarlasten huisvesting in de begroting.

Instellingsbesluit

PS d.d. 28 juni 2010 (PS2010PS04)

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Bij de aankoop van het huidige pand aan de Archimedeslaan is deze reserve incidenteel gevoed met bedragen die beschikbaar kwamen uit de verkoop van de oude locatie. Daarnaast wordt jaarlijks de reserve per saldo gemuteerd met het beschikbare budget voor de kapitaallasten en de ontvangen huuropbrengsten.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

De omvang van de reserve huisvesting is momenteel voldoende toereikend.

Vrije ruimte

n.v.t.

Nut en noodzaak

Uit de reserve Huisvesting worden de (afschrijvings)lasten van de aanschaf en verbouwing Archimedeslaan als mede de vervangingsinvesteringen gedekt.  De huuropbrengsten voor de verhuur van de etages Archimedeslaan worden in de reserve gestort. Door de afschrijvingslasten via een reserve te laten verlopen wordt dit geneutraliseerd in de begroting en worden de jaarlasten constant gehouden.

Bestedingsplan

Lasten voor de verbouwing van de Archimedeslaan en de afschrijvingslasten vanuit de aanschaf, verbouwing en vervangingsinvesteringen Archimedeslaan.

Voorwaarde besteding

Ten behoeve van Archimedeslaan.

Concrete verplichting

Uit de reserve huisvesting worden de kosten voor de verbouwing Archimedeslaan gedekt, alsmede de uit de vervangingsinvesteringen voortvloeiende afschrijvingslasten gedekt.

Relevante ontwikkelingen

Momenteel worden het meerjaren investeringsplan (MIP)  en meerjaren onderhoudsplan (MOP) Huisvesting geactualiseerd. Eventuele efecten hierdoor op de meerjaren begroting worden in de Kadernota 2018 verwerkt.

Mate van doelrealisatie

Door het instandhouden van de reserve wordt het doel bereikt.

Risico's

Voor het bepalen van de noodzakelijk storting in de reserve is rekening gehouden met huurinkomsten. In het geval van langdurige leegstand van een aantal verdiepingen kan de reserve ontoereikend zijn om de afschrijvingslasten te dekken.

Bijzonderheden

n.v.t.