Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Voorziening Dekking Financiële Risico's Grondbedrijf

Voorz. Dekking fin. risico grondbedrijf

Doel voorziening

Risico's opvangen verkopen grond revolverend fonds

Instellingsbesluit

PS d.d. 13 jun 2016 (PS2016PS08); jaarrekening 2015.         

Kenmerken van de voorziening

Voeding

Eénmalige voeding bij instelling door risicofonds van Het Revolverend Fonds om te zetten in een voorziening. De storting in de voorziening is als kosten opgenomen en onttrokken uit de reserve Dekking financiële risico's grondaankopen.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

2027

Toereikendheid

De hoogte van de voorziening is voldoende om het huidig ingeschatte risico op verwachte opbrengsten op te vangen. Jaarlijks vindt een herziening plaats van het risico op de gronden in het Revolverend Fonds.

Vrije ruimte

Geen, zie toereikendheid

Nut en noodzaak

Conform het beleid voor risicomanagement dienen risico's > 50% als voorziening te worden opgenomen. In 2015 is duidelijk geworden dat de verwachte verliezen, die met het risicofonds worden opgevangen, een kans hebben van > 50%.

Bestedingsplan

In 2027 moeten de gronden uit het Revolverend Fonds zijn verkocht. De verkopen met verwachte verliezen zijn in beeld gebracht om de hoogte van de voorziening te bepalen.

Voorwaarde besteding

Gerealiseerde verliezen Revolverend Fonds.

Concrete verplichting

N.v.t.

Relevante ontwikkelingen

Geen

Mate van doelrealisatie

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Bijzonderheden

Zie paragraaf Grondbeleid.