Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve VERDER

Reserve VERDER

Doel reserve

Ter uitvoering van de afspraken gemaakt met het Rijk over de medefinanciering in de opwaardering van de NRU en het VERDERpakket.

Instellingsbesluit

Voorjaarsnota 2011

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Voeding geschiedt vanuit meerdere bronnen:- € 16,7 miljoen(rentedragend) uit de algemene reserve per 1-1-2011 ten behoeve van de Noordelijke Randweg Utrecht- restant van de reserve Pakketstudies(onderdeel van de reserve coalitieakkoord) per 31-12-2011, circa € 18,2 miljoen ten behoeve van maatregelen VERDER- jaarlijkse storting van € 8,5 miljoen van 2012 tot en met 2021 opgenomen in de reguliere begroting ten behoeve van maatregelen VERDER

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

2022

Toereikendheid

Bedragen zijn nodig om de bestuurlijke toezeggingen te kunnen betalen.

Vrije ruimte

n.v.t.

Nut en noodzaak

Vanuit 3 verschillende (provinciale) budgetten worden middelen ter beschikking gesteld om de financiering van de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht en de maatregelen in het VERDERpakket mogelijk te maken. Met deze reserve is het mogelijk om de financiering gedurende een langere periode te waarborgen. De planning is dat de projecten t/m 2022 uitgevoerd worden.

Bestedingsplan

Hangt ten nauwste samen met het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma VERDER en uitvoering van de waardering NRU.

Voorwaarde besteding

Jaarlijks wordt (per saldo) een bedrag onttrokken dat gelijk is aan de investeringen in het betreffende jaar.

Concrete verplichting

- Noordelijke Randweg Utrecht € 16.935.470
- VERDER € 26.740.933

Relevante ontwikkelingen

In de herijking in december 2014 is besloten af te zien van de realisatie van 13 maatregelen en is op budgetten van maatregelen waarover nog geen besluit tot uitvoering was genomen zodanig gekort, dat een pakket resteerde van bijna € 499 mln. De wens om het programma terug te brengen tot een gedekt pakket is daarmee niet helemaal gehaald. Afgesproken is hoe de resterende overprogrammering van € 7,9 mln. (voor alle partijen totaal) uiterlijk in 2018 zal zijn opgelost. Met de herijking zijn ook de spelregels voor uitvoering van het regionale maatregelenpakket VERDER door het UVVB bijgesteld. Uit de voortgangsrapportage 1 jan 2017 blijkt dat de overprogrammering wordt weggewerkt.

Mate van doelrealisatie

Nog niet gerealiseerd omdat de NRU en de andere maatregelen die uit deze reserve zijn verplicht grootschalige infrastructurele maatregelen zijn met een lange doorlooptijd.

Risico's

Momenteel is er nog een overprogrammering bij het VERDER pakket.  Er is een kans dat de uiteindelijke bijdrage van de provincie meer zal bedragen, maar de verwachting is dat na de bijstelling dit risico te verwaarlozen is.

Bijzonderheden

Voordat men tot uitvoering van voorgestelde maatregelen in het kader van VERDER-projecten overgaat, dient eerst een plan van aanpak cq.uitvoeringsvoorstel goedgekeurd te worden door het MOVV respectievelijk het UVVB.