Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Egalisatie Bodemsanering

Egalisatiereserve Bodemsanering

Doel reserve

Egalisatie van de ontvangen decentrale uitkering bodemsanering en de uitgaven ten behoeve van het convenant (uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020).

Instellingsbesluit

PS  d.d. 22 maart 2010 (PS2010RGW05)

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Resterende middelen programma Bodemsanering 2010-2016, aangevuld met niet bestede middelen van de decentrale uitkering. Hieraan is toegevoegd de bijdrage voor sanering van de Nedereindseplas vanuit het stimuleringsfonds ter hoogte van € 1.567.474,81.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

2020

Toereikendheid

De reserve is toereikend voor de opgave van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 (PUB)

Vrije ruimte

Geen

Nut en noodzaak

Vanuit het Rijk ontvangen wij voor het uitvoeren van het PUB een decentralisatie uitkering. Omdat de bodemsaneringsprojecten meestal jaar overstijgend zijn en moeilijk te voorspellen kasritme hebben, is deze egalisatiereserve gevormd. De reserve wordt gevoed door niet bestede bedragen van de decentralisatie uitkering, deze bedragen worden dan in latere jaren weer onttrokken.

Bestedingsplan

Zie vastgesteld Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020.

Voorwaarde besteding

Conform Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020.

Concrete verplichting

Geen

Relevante ontwikkelingen

Zie programma 3 bodemsanering.

Mate van doelrealisatie

Conform doelstellingen PUB.

Risico's

Zie Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020.

Bijzonderheden

Geen