Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Voorziening Recreatieschap

Voorz. Recreatieschap

Doel voorziening

Het doel van de voorziening is om te voorzien in de (toekomstige) kosten die voortkomen uit de liquidatie. De kosten worden waarschijnlijk gemaakt en zijn in de voorziening gereserveerd.

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2016; d.d. 03-07-2016; PS2017PS07

Kenmerken van de voorziening

Voeding

De voorziening is ten laste gebracht van het rekeningresultaat 2016.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

2019

Toereikendheid

Voorlopig genoeg.

Vrije ruimte

Niet aanwezig. Bedrag van voorziening wordt volledig gebruikt.

Nut en noodzaak

Op 1 januari 2018 wordt recreatieschap opgeheven. De verwachte afkoopsom bedraag € 1.979.898. Betaling geschiedt gedeeltelijk in 2017 (€ 803.320) en restant volgt in 2018.

Bestedingsplan

Afhankelijk van de uittreedovereenkomst. Deze is vastgesteld door het DB van het bestuur van UHVK en RMN.

Voorwaarde besteding

Kosten mogen alleen ten laste van de voorziening geboekt worden als de bedragen ook daadwerkelijk zijn uitbetaald.

Concrete verplichting

Momenteel hebben ze al verzoek ingediend voor het restant.

Relevante ontwikkelingen

Afwikkeling zal iets langer duren dan verwacht.

Mate van doelrealisatie

Ligt op schema.

Risico's

Voorziening is gemaakt op de meest reëele schatting van RMN(uitvoeringsorganisatie). Kosten worden waarschijnlijk eerder lager dan hoger, maar hoger is niet helemaal uit te sluiten.

Bijzonderheden

Omdat de afwikkeling van deze voorziening in 2018 wordt verwacht is de voorziening niet meer opgenomen in het overzicht met voorzieningen maar in de balans onder gebracht bij Kort lopende schulden.