Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Voorziening GO Kantons

Voorz. Groot onderhoud kantons

Doel voorziening

Het egaliseren van kosten voor onderhoud van de Kantons

Instellingsbesluit

Voorjaarsnota 2011

Kenmerken van de voorziening

Voeding

Op basis van het het meerjaren onderhoudsplan

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

De voorziening is op dit moment toereikend.

Vrije ruimte

Geen.

Nut en noodzaak

Ten behoeve van het egaliseren van kosten voor het onderhoud van de Kantons (steunpunten) (BBV ART 44 lid 1 sub c).

Bestedingsplan

Voor het inzetten voor groot onderhoud opgenomen in het MOP van de kantons.

Voorwaarde besteding

Voor het inzetten van gelden uit de voorziening wordt periodiek een meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgesteld.

Concrete verplichting

De kosten voor groot onderhoud voor de kantons.

Relevante ontwikkelingen

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw meerjaren onderhoudsplan. De eventuele effecten hiervan op de meerjaren begroting zullen in de Kadernota 2018 worden verwerkt.

Mate van doelrealisatie

Door het in stand houden van de voorziening wordt het doel bereikt.

Risico's

Onbekend.

Bijzonderheden

Geen.