Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Masterplan Soesterberg

Reserve Masterplan Soesterberg

Doel reserve

Ter uitvoering van de verdiepte ligging van de provinciale weg N237 (inclusief 3 overkluizingen) zoals opgenomen in het Masterplan Soesterberg en als verantwoordelijkheid van de provincie vastgelegd in het met de gemeente Soest afgesloten Bestuurlijke overeenkomst Masterplan Soesterberg van 8 juni 2009.

Instellingsbesluit

PS d.d. 26 april 2010 (PS2010WMC08)

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Voeding geschiedt vanuit meerdere bronnen:- € 3,3 miljoen uit het Fonds stedelijk Bouwen en Wonen (FSBW);- € 2,1 miljoen uit het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijvigheid (FUHB);- € 3 miljoen uit het project fietsverbinding Soest-Soesterberg (pakketstudies);- € 5 miljoen uit het Strategisch Mobiliteitsfonds Provincie Utrecht (SMPU, uit reserve GWW: grote wegenwerken).

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

14000000

Eindjaar

2016

Toereikendheid

N.v.t.

Vrije ruimte

N.v.t.

Nut en noodzaak

Vanuit 4 verschillende (provinciale) budgetten zijn middelen ter beschikking gesteld om de financiering van de verdiepte ligging van de N237 ter hoogte van Soesterberg mogelijk te maken. Met deze reserve is het mogelijk om tot voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van het project te komen.

Bestedingsplan

N.v.t. Project is afgerond.

Voorwaarde besteding

De bewaking van de voortgang en verantwoording vindt plaats in het kader van de stuurgroep Masterplan Soesterberg (van gemeente en provincie).

Concrete verplichting

Er zijn geen concrete verplichtingen.
In verband met het beroep op de Nadeelcompensatie door Stedin  wordt het saldo van de reserve € 2.5 mln. aangehouden.

Relevante ontwikkelingen

Op 11 juli 2016 is de Verdiepte ligging van de N237 te Soesterberg opgengesteld voor alle verkeer.

Mate van doelrealisatie

De aanleg is gerealiseerd.

Risico's

Er zijn risico's te onderkennen:
Stedin heeft een beroep gedaan op Nadeelcompensatie vanwege de vele verlegde kabels en leidingen, als gevolg van dit project. Deze claim ter grootte van ca. 2,5 ton wordt nog beoordeeld.

Bijzonderheden

Geen