Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve IGP - RAP

Reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma/Ruimtelijk Actieprogramma (IGP/RAP)

Doel reserve

Sparen zodat er uitvoering gegeven kan worden aan grote gebiedsprojecten die zorgen voor doelbereik over bestaande (provinciale) programma’s heen en waarbij de provinciale inzet ‘er toe doet’.

Instellingsbesluit

Bij vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2013, d.d. 3 februari 2014
Bij vaststellen jaarrekening 2013

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Sparen

Voeding

De initiële storting betreft het niet geclaimde budget van 2012 (3,6 mln. cf. PS2013PS04-2) en de bedragen die bij de Voorjaarsnota 2013 in de projectenreserve zijn geboekt voor IGP (cf. PS2012RGW08), € 3,25 mln. (2013), € 3,15 mln. (2014), € 3,45 mln. (2015). Vanaf 2016 is jaarlijks structureel € 2,779 mln. beschikbaar, welke na verrekening van de lasten en baten van IGP in de exploitatie, in de reserve wordt gestort. Daarnaast bestaat de voeding uit de vrijvallende middelen, na inzet van reserves, in de programma's 1 en 2 voor zover het de portefeuille van gedeputeerde Krol betreft (de portefeuille Landelijk gebied en Ruimtelijke ordening) in de jaren 2013 t/m 2017 tot een maximum van € 7 mln.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

36050000

Eindjaar

2019

Toereikendheid

Op dit moment voldoende. Jaarlijks wordt ook nog een bedrag gestort (zie ook voeding).                  

Vrije ruimte

geen

Nut en noodzaak

Het integraal gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) is gebaseerd op structureel budget voor gebiedsontwikkeling en heeft een looptijd van 2012 – 2019. Centraal doel van het igp is een gebundelde inzet van provinciale middelen (fnanciën, bestuurskracht,
kennis) om gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere grote provinciale beleidsdoelen bij elkaar komen. Het IGP omvat momenteel 11 gebiedsprojecten.

Bestedingsplan

Op dit moment zijn er 12 IGP-projecten benoemd waaraan de middelen besteed mogen worden. Het moment van besteden is per project afhankelijk van de fase waarin het zich bevindt.                  

Voorwaarde besteding

Inzet van IGP-investeringsbudget voor een IGP project gebeurt o.b.v. een door uw staten vastgesteld ‘realisatieplan’                  

Concrete verplichting

n.v.t.

Relevante ontwikkelingen

n.v.t.

Mate van doelrealisatie

Het IGP blijkt zeer waardevol bij het leggen van verbindingen tussen de grote provinciale beleidsdoelen op gebiedsniveau. Het flexibele karakter, gekoppeld aan de focus op Utrecht top-regio en duidelijke criteria voor de inzet van investeringsbudget, is daarbij een belangrijk voordeel. Hierdoor kunnen de fnanciële middelen worden ingezet op die plekken waar de behoefte het grootste is, steeds vanuit het perspectief van de totale ontwikkeling in het gebied.

Risico's

n.v.t.

Bijzonderheden

geen verdere bijzonderheden