Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Projecten

Reserve Projecten

Doel reserve

Zekerheid creëeren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede projectkredieten.

Instellingsbesluit

PS d.d. 10 april 2006 (PS2006BEM06)

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Door storting van nog niet uitgegeven projectbudgetten. Voorstellen hiertoe kunnen jaarlijks worden ingediend bij de Najaarsrapportage of bij de Rekening. De voorwaarden voor overboeking zijn (cumulatief):                        a) projecten konden nog niet worden afgerond. Hierbij dient een korte toelichting gegeven te worden over de voortgang en de globale redenen waarom de beschikbare budgetten nog niet zijn besteed;b) overboeking van een restant krediet is alleen mogelijk, indien het project is gestart;c) alleen verwachte kosten overboeken;d) alleen die projecten die zijn opgenomen in de projectenlijst van de reserve Projecten.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Budget is voldoende, alleen benodigd budget mag worden overgeboekt.

Vrije ruimte

Op dit moment is er geen vrije ruimte bekend.

Nut en noodzaak

Het in enig jaar niet bestede deel van de structurele budgetten vloeit terug naar de algemene middelen. Bij incidentele budgetten, waaronder projectbudgetten, kan dit bezwaarlijk zijn, aangezien het beoogde product, de beoogde prestatie of het project daardoor niet zou kunnen worden afgerond. Projecten hebben immers een andere cyclus dan regulier beleid. Ze zijn in principe begrensd, met een cyclus die over de jaargrenzen heengaat. Door jaarlijks van specifiek benoemde projecten de begrote maar nog niet bestede middelen in een reserve te storten, blijven deze middelen beschikbaar om de projecten af te ronden. Het onderscheid tussen projecten en overige incidentele budgetten is gelegen in de initiële termijn van toekenning van middelen. Budgetten voor maximaal 2 jaar dienen via de reserve NTVA te worden overgeboekt. Voor budgetten die voor meer dan 2 jaar worden toegekend dient de reserve projecten te worden gebruikt. Indien de resterende uitvoeringstermijn korter/langer wordt dan de twee jaar worden de middelen niet overgeboekt van de ene reserve naar de andere.

Bestedingsplan

Alleen  specifiek door PS benoemde projecten mogen via deze reserve lopen op dit moment zijn dat:
- Duurzaam Door
- Op de Fiets
- Stationsgebied Driebergen Zeist
- Frictiekosten Intensivering cultuur
- Presto II en Verbeteren informatievoorziening
- Ganzenakkoord
- Kantooraanpak inpassingsplannen
- IFL Inovatie fysieke leefomgeving
- Energie agenda
- MBO onderwijs/arbeidsmarkt
- Elvhis
- Reservering  NRU
- Businessdevelopment
- Opzetten regionale ontwikkelmaatschappij

Voorwaarde besteding

Middelen mogen slechts worden uitgegeven aan specifiek door PS benoemde projecten. Indien uitgaven in een jaar hoger zijn dan geraamd, mogen de middelen uit de projectreserve onttrokken worden en lagere uitgaven dan geraamd mogen gestort worden mits het binnen het totale  projectbudget valt.

Concrete verplichting

De middelen zijn bestemd voor de uitvoering van de projecten.

Relevante ontwikkelingen

n.v.t.

Mate van doelrealisatie

Voldoende om de doelen te bereiken.

Risico's

Afbakening projecten in reserve/overschrijding specifieke projectmiddelen. Dit risico wordt gedeeltelijk gemitigeerd door deze stand nauwgezet te bewaken en hierover te rapporteren in/bij de jaarrekening.

Bijzonderheden

n.v.t.