Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Voorziening GO Paushuize

Voorz. groot onderhoud Paushuize

Doel voorziening

Het egaliseren van kosten voor onderhoud van Paushuize.

Instellingsbesluit

Kadernota 2019-2022 PS2018PS05 d.d. 09 juli 2018

Kenmerken van de voorziening

Voeding

Jaarlijkse storting op basis van het meerjarenonderhoudsplan

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

999999999

Eindjaar

Toereikendheid

De voorziening is op dit moment toereikend

Vrije ruimte

Geen

Nut en noodzaak

Ten behoeve van het egaliseren van kosten voor het onderhoud van Paushuize (BBV ART. 44 lid 1 sub c).

Bestedingsplan

Voorhet inzetten voor groot onderhoud opgenmen in het MOP van Paushuize.

Voorwaarde besteding

Voor het inzetten van gelden uit de voorziening wordt periodiek een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld.

Concrete verplichting

De kosten voor groot onderhoud Paushuize.

Relevante ontwikkelingen

Het meerjaren onderhoudsplan Huisvestiging is in 2018 bijgesteld. De eventuele effecten hiervan op de meerjaren bergoting zijn verwerkt in de Kadernota 2019-2022.

Mate van doelrealisatie

Door het in stand houden van de voorziening wordt het doel bereikt.

Risico's

Onbekend

Bijzonderheden

Geen