Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Realisatiestrategie Natuur

Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie

Doel reserve

Financieren van de Realisatiestrategie natuurvisie (GS 19 december 2017) waarin de natuuropgaven uit de Natuurvisie provincie Utrecht 2017 (PS d.d. 12 december 2016) zijn uitgewerkt. In de Natuurvisie zijn de doelen van de Wet natuurbescherming (1-1-2017) uitgewerkt. Deze doelen zijn onder andere gericht op behoud en versterking van de provinciale biodiversiteit en de duurzame beleving en benutting van de biodiversiteit.

Instellingsbesluit

PS d.d. 5 november 2018 (PS2018PSXX)
Begroting 2019

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Eenmalige storting uit reserve Landelijk Gebied van 19,07 mln.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

19070000

Eindjaar

2027

Toereikendheid

De reserve is volgens huidige inzichten voldoende voor de doelrealisatie van de Realisatiestrategie natuurvisie.

Vrije ruimte

Geen, het bedrag is volledig nodig voor de ambities (natuuropgaven) in de Natuurvisie.

Nut en noodzaak

De opgave van de Realisatiestrategie kent een wisselende kasstroom, door deze reserve kan dit opgevangen worden.

Bestedingsplan

Besteding moet in overeenstemming zijn met de opgaven uit de Natuurvisie uitgewerkt in de Realisatiestrategie  

Voorwaarde besteding

Zie Realisatiestrategie natuurvisie.

Concrete verplichting

Geen, de opgaven zijn verschillend en moeten nog opgepakt, voorbereid en uitgevoerd worden.

Relevante ontwikkelingen

N.v.t.

Mate van doelrealisatie

Met het beschikbare geld in deze reserve wordt bijgedragen aan de natuuropgaven uit de Natuurvisie, die zijn uitgewerkt in de Realisatiestrategie. Dit komt overeen met de doelen in de begroting 2019 op het gebied van natuur.

Risico's

Risico is dat de beschikbare middelen onvoldoende zijn om aan de wettelijke normen te voldoen.
Het niet halen van de wettelijke doelen en de noodzaak tot bijsturing

Bijzonderheden

N.v.t.