Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Weerstandsvermogen

Reserve Weerstandsvermogen

Doel reserve

Het aanhouden van een bedrag aan weerstandsvermogen dat als financiële buffer dient voor het opvangen van risico's. Niet alle risico's zullen zich (gelijktijdig) voordoen. De hoogte van het weerstandsvermogen wordt bepaald a.d.h.v. een inventarisatie van alle risico's met een inschatting van de kans van voorkomen. Alle risico's groter dan € 250.000 worden opgenomen in het risicoprofiel. Met behulp van een statistische analyse (Monte Carlo) wordt een berekening gemaakt met een zekerheid van 90% (landelijke norm) welk bedrag aan weerstandsvermogen voldoende wordt geacht om de zich voordoende risico's op te vangen.

Instellingsbesluit

PS d.d. 8 juni 2009 (PS2009BEM56)

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Algemene reserve

Functie

Sparen

Voeding

Vanuit de saldireserve.In de nota beleidskader weerstandsvermogen en risicomanagement is de benodigde weerstandscapaciteit begrenst op maximaal 15% van het lastensaldo, excl. mutaties in de reserves. Het streefbedrag, zijnde het vereiste weerstandsvermogen is in de Begroting 2014 berekend op € 34,2 mln.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

34200000

Eindjaar

Toereikendheid

De toereikendheid wordt ieder jaar bij de jaarrekening opnieuw berekend via het systeem NARIS berekend.

Vrije ruimte

n.v.t.

Nut en noodzaak

Door de instelling van een aparte reserve weerstandsvermogen is zowel de vrije ruimte in de algemene reserve als de beklemming beter inzichtelijk.

Bestedingsplan

N.v.t.., zie ook voorwaarden besteding.

Voorwaarde besteding

Als risico’s zich voordoen die zijn opgenomen in het weerstandsrisicoprofiel, dan wordt de reserve weerstandsvermogen aangewend ter dekking van die financiële gevolgen, mits alle mogelijke beheersmaatregelen zijn genomen.

Concrete verplichting

n.v.t.

Relevante ontwikkelingen

n.v.t.

Mate van doelrealisatie

n.v.t.

Risico's

Het risico bestaat dat niet alle bestaande risico's zijn onderkend waardoor de berekende reserve onvoldoende is. Daarnaast zou een samenloop van omstandigheden zich kunnen voordoen waarbij zich meer risico's zich voordoen dan o.b.v. kansberekening "normaal" zou zijn. In beide gevallen zal de vrije ruimte in de saldireserves moeten worden aangesproken.

Bijzonderheden

Al geruime tijd reserveren wij middelen voor risico’s buiten het risicoprofiel. In deze begroting € 13 mln. Deze reserveringen worden niet meegenomen in de NARIS-berekening voor de omvang van het vereiste weerstandsvermogen, maar tellen hiervoor voor de volle 100% mee. Doelstelling is deze risico’s op termijn volledig op te nemen in het (concern)risicoprofiel, waardoor deze reserveringen uiteindelijk geheel kunnen vervallen. Zo ver zijn we op dit moment nog niet.