Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Voorziening Nazorg stortplaats Maarsbergen

Voorz. Nazorg stortplaats Maarsbergen

Doel voorziening

De nazorg van de stortplaats Maarsbergen

Instellingsbesluit

PS d.d. 26 april 2005 (PS2005BEM20); Jaarrekening 2008 - geen specifiek besluit (formeel bekrachtigd bij vaststelling van de jaarrekening, PS2009PS05).

Kenmerken van de voorziening

Voeding

In 2008 is eenmalig een bedrag ontvangen van het OLVM t.b.v. de nazorg van de stortplaats Maarsbergen;  Jaarlijks wordt er een bedrag toegevoegd om dit bedrag op peil te houden.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

2040

Toereikendheid

Uit de opgestelde kostenberekening blijkt dat de nazorg- en saneringsverplichtingen met de beschikbare middelen tot 2040 kunnen worden bekostigd. Mocht onverhoopt blijken dat het huidige saldo toch niet toereikend is, dan zijn de oorspronkelijk deelnemende gemeenten (of hun rechtsopvolgers) verplicht het tekort aan te vullen (artikel 5.1 uit nazorgovereenkomst).

Vrije ruimte

Er is geen vrije ruimte. Een eventueel positief saldo zal overeenkomstig een afgesproken verdeelsleutel worden verdeeld over de oorspronkelijk deelnemende gemeenten (of hun rechtopvolgers (artikel 10)).

Nut en noodzaak

De provincie is op grond van de Wet bodembescherming bevoegd gezag voor monitoring en sanering van voormalige stortplaatsen, m.u.v. de stortplaatsen in de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Op grond van de ontwerp-tekst Leemtewet zijn begin jaren 90 voor de toen operationele, door particulieren geëxploiteerde stortplaatsen nazorgfondsen gevormd.

Bestedingsplan

Zoals in de overeenkomst is vastgelegd.

Voorwaarde besteding

Voor de stortplaats Maarsbergen heeft de provincie nazorgovereenkomst afgesloten met een looptijd van 30 jaar. In die overeenkomst is vastgelegd welke nazorgactiviteiten moeten worden uitgevoerd ten laste van de nazorgfondsen. De provincie beheert die fondsen.

Concrete verplichting

Geen

Relevante ontwikkelingen

Geen

Mate van doelrealisatie

N.v.t.

Risico's

Het risico bestaat dat de uitgaven aan de nazorg hoger uitvallen dan de in de voorziening beschikbare bedragen. In dit geval is echter de provincie niet aansprakelijk om de ontbrekende middelen aan te vullen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de oorspronkelijk deelnemende gemeenten.

Bijzonderheden

Geen