Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Rentekosten

Reserve Kosten voorfinanciering

Doel reserve

Opvangen van de extra financieringskosten (rente) als de provincie moet gaan lenen op de kapitaalmarkt.

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2015, PS2016PS08; d.d. 06-06-2016; 817C8DAD;

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

De voeding wordt berekend conform de bestuurlijke afspraken die er in het kader van de transitie zijn gemaakt. Waarbij de systematiek van interne vergoeding is meegenomen in de meerjarige programmering en investeringen. De daadwerkelijke voeding is afhankelijk van de kaspositie van de provincie in combinatie met de liquiditeiten prognose voor de toekomstige jaren.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

999999999

Eindjaar

2019

Toereikendheid

Naar verwachting is op basis van de huidige inzichten niet nodig dat er externe gelden worden aangetrokken om de financiering te regelen. Daarom is het mogelijk om het doel van de bestemmingsreserve te verbreden. Zo is bij de kadernota 2019-2022 besloten om voor knelpunten bij de U-10 gemeenten € 4,2 mln. te onttrekken. Deze reserve kan gebruikt worden om risico's binnen het hekwerk BRU op te vangen.

Vrije ruimte

n.v.t. ivm met risico reservering hekwerk BRU

Nut en noodzaak

Conform de bestuurlijke afspraken wordt over de OV investeringsprojecten een rekenrente gehanteerd. Deze investeringsprojecten worden door de provincie voorgefinancierd. Op dit moment beschikt de provincie nog over voldoende liquide middelen om aan de voorfinanciering te voldoen, maar het is onzeker of dit in de toekomstige jaren ook mogelijk is. Indien de provincie moet gaan lenen op de kapitaalmarkt zijn hiervoor geen extra middelen beschikbaar en gaat dit ten laste van het begrotingssaldo. Door het instellen van deze reserve kunnen de extra rentelasten uit deze reserve worden onttrokken.

Bestedingsplan

De extra financieringskosten (rente) die de provincie moet betalen als zij gaat lenen op de kapitaalmarkt.

Voorwaarde besteding

Zodra er rente betaald moet worden voor het aantrekken van gelden, kunnen deze rentekosten ten laste van deze reserve worden gebracht.

Concrete verplichting

Op dit moment nog geen concrete verplichtingen.

Relevante ontwikkelingen

Op dit moment is er nog sprake van het aantrekken van financiering. Er zijn dus nog geen rente kosten. De reserve wordt in stand gehouden tot de afloop van het hekwerk.

Mate van doelrealisatie

n.v.t.

Risico's

Het is nog onduidelijk of de gespaarde bedragen voldoende zijn om de kosten op te vangen.

Bijzonderheden

De reserve wordt tot dat het hekwerk vervalt in stand gehouden om eventule (financierings)risico's op te vangen.