Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Voorziening Pensioenen GS

Voorz. Pensioenen GS

Doel voorziening

De voorziening is ingesteld ter egalisatie van de kosten voor de verplichtingen tot het betalen van pensioengelden aan huidige en voormalige GS-leden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Instellingsbesluit

PS d.d. 18 mei 2004, Jaarrekening 2003; (PS2004BEM14)

Kenmerken van de voorziening

Voeding

Middels de storting van de pensioenbijdragen van de huidige gedeputeerden, de inbreng van overdrachten en indien nodig een jaarlijkse storting ten laste van het budget wachtgelden en pensioenen.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Op dit moment is de voorziening toereikend. Jaarlijks wordt in opdracht van de provincie door APG Loyalis een actuariële berekening uitgevoerd van de pensioenen van de reeds gepensioneerden, de actieven en slapers. Op grond hiervan wordt indien nodig de voorziening aangevuld of afgeroomd.

Vrije ruimte

Er is op dit moment geen vrije ruimte. Pas bij de opheffing van de voorziening (bij overlijden van de laatste gepensioneerde en/of nabestaande) zal blijken of er nog vrije ruimte is.

Nut en noodzaak

Ten behoeve van de dekking van de pensioenverplichtingen jegens (voormalig) gedeputeerden.

Bestedingsplan

Uitbetaling pensioenen (voormalige) gedeputeerden.

Voorwaarde besteding

Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of overdracht van opgebouwde pensioenrechten.

Concrete verplichting

Gebaseerd op de laatst ontvangen actuariële berekeningen per peildatum 31 oktober 2017:
€ 2.146.715 benodigd bedrag voor pensioenen actieven en slapers
€ 7.061.755 benodigd bedrag voor pensioenen gepensioneerden
€ 9.208.470 totaal

Relevante ontwikkelingen

Op 23 mei 2016 is in het IPO bsloten om over te gaan tot fondsvorming. Dit houdt in dat de opbouw van pensioenen van de actieven en slapers per een nog nader te bepalen datum overgezet zal worden naar het ABP. De pensioenen van de gepensioneerden blijven bij de provincie en worden uit de bestaande voorziening betaald. Wanneer de laatste gepensioneerde (en/of nabestaande) is overleden, kan de voorziening dan worden opgeheven.

Mate van doelrealisatie

N.v.t.

Risico's

Dat de aannames bij de actuariële berekeningen niet juist zijn, waardoor de voorziening te laag kan zijn en extra dotaties gedaan moeten worden.

Bijzonderheden

Indien elders opgebouwde pensioenrechten worden ingebracht, wordt de ontvangen afkoopsom aan de voorziening toegevoegd.