Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Voorziening NAR Regeling

Voorz. NAR-regeling

Doel voorziening

Het doel van de voorziening is om te voorzien in de (toekomstige) kosten die voortkomen uit de regeling Non-activiteit uit 2012. De kosten worden zeker gemaakt en zijn in de voorziening gereserveerd.

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2016 d.d. 03-07-2017 PS2017PS07

Kenmerken van de voorziening

Voeding

De voorziening is gevoed uit de reserve weerstandsvermogen, de reserve frictiekosten en het rekeningresultaat 2016.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

8700000

Eindjaar

2024

Toereikendheid

De toereikendheid van de voorziening is voldoende. In 2017 is er nog  300.000 toegevoegd om de verhoging CAO op te kunnen vangen.

Vrije ruimte

Er is op dit moment geen vrije ruimte.

Nut en noodzaak

Voor het opvangen van de toekomstige kosten van de medewerkers die gebruik maken van de Non-activiteitsregeling.

Bestedingsplan

Maandelijks worden er (salaris)kosten geboekt voor de medewerkers die gebruik maken van de regeling. Deze kosten zullen per kwartaal en laste van de voorziening geboekt worden. Dit zal doorgaan tot de betreffende medewerker de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en daarmee het dienstverband wordt beëindigd.

Voorwaarde besteding

Kosten mogen alleen ten laste van de voorziening geboekt worden als de bedragen ook daadwerkelijk zijn uitbetaald

Concrete verplichting

Doorbetalen oud medewerkers die gebruik maken van de regeling tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Relevante ontwikkelingen

Verhoging pensioenleeftijd, CAO-ontwikkelingen. De NAR voorziening is bepaald op basis van huidig cao en er is geen rekening gehouden met mogelijke stijgingen in cao of AOW leeftijd

Mate van doelrealisatie

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Bijzonderheden

Er zijn nog medewerkers werkzaam die nog gebruik kunnen gaan maken van de regeling. De omvang van de voorziening moet dan nog opgehoogd worden met de (toekomstige) kosten voor de betreffende medewerker. Ook eventuele cao-verhogingen kunnen er voor zorgen dat er een extra storting in de voorziening gedaan moet worden.