Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Programma Landelijk gebied

Reserve Programma Landelijk gebied

Doel reserve

(co)Financieren of subsidiëren van projecten in het landelijk gebied op de thema's natuur, water, bodem, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, recreatie, leefbaarheid, duurzaamheid, klimaat en energie; (subsidiëring van) aankopen, inrichten en beheer van natuurterreinen EHS), knelpunten bij de realisatie van de EHS oplossen; aanleg van ecoducten en ecopassages; uitvoering van het Reconstructieplan; Groen/Blauwe structuren, duurzame versterking landbouw, ecoducten en NHW, GH, GMN, Fort Vechten, Linschoterwaard en de Schammer, uitfinanciering onderdeel ILG coalitie-akkoord ’07-‘11)

Instellingsbesluit

PS d.d. 12 december 2011 (PS2011RGW10)               

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Bij initiatie is een startbedrag betrokken. Daarna jaarlijkse een bijdrage aan de bovenstaande thema's.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

2027

Toereikendheid

De reserve is volgens huidige inzichten voldoende voor de doelrealisatie van het programma AVP.

Vrije ruimte

Geen, de ruimte is met het vaststellen van de realisatiestrategie naar 0 gebracht. Zie relevante ontwikkelingen.

Nut en noodzaak

Uitvoering van het programma Agenda Vitaal Platteland, een meerjarig programma met een wisselende kasstroom.

Bestedingsplan

Voor de periode 2016-2020 zijn de projecten en programma's bekend en begroot; AVP wordt in overleg met gebiedspartners vastgelegd in gebiedsprogramma's met uitvoeringsplannen.

Voorwaarde besteding

Besteding moet in overeenstemming zijn met het kaderdocument AVP 2016-2020.

Concrete verplichting

Voor een groot deel van de reserve zijn er al plannen gemaakt voor realisatie van de doelstellingen uit het kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2016-2020. Het restant is nodig voor de resterende opgave tot en met 2027.

Relevante ontwikkelingen

Met de kadernota 2019 is ingestemd de extra benodigde middelen voor uitvoering van de realisatiestrategie voor ongeveer de helft te dekken met de reserve programma Landelijk Gebied.

Mate van doelrealisatie

Met het beschikbare geld in deze reserve, dat voor een groot deel afkomstig is van het Rijk, kan er worden bijgedragen aan de doelstellingen uit het kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2016-2020.

Risico's

De uitvoering van het programma voor wat betreft de verwerving en inrichting van de EHS loopt door tot en met 2027. De toereikendheid van de reserve sterk afhankelijk van de risico's die zich voordoen en of de daarvoor ingestelde buffer voldoende zal blijken.  

Bijzonderheden

N.v.t.