Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserve Gladheidsbestrijding

Reserve Gladheidsbestrijding

Doel reserve

Instellingsbesluit

PS2014PS04 Jaarrekening 2013

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Functie

Voeding

Bij instelling van deze reserve wordt éénmalig het restant van de voorziening gladheidsbestrijding (stand 31 december 2013) in de reserve gestort. Daarnaast wordt er jaarlijks € 800.000 in de reserve gestort. Periodiek zal bekeken worden of de voeding aanpassing behoeft (i.v.m. weers- en prijsontwikkelingen en n.a.v. de toe- of afname van het provinciaal wegenbestand).

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Eindjaar

Toereikendheid

Voor gladheidsbestrijding wordt jaarlijks € 800.000 gestort in de reserve.
In 2017 is aan gladheidsbestrijding € 896.000 besteed, inkomsten uit bijdragen derden € 165.000.

Vrije ruimte

N.v.t.

Nut en noodzaak

Het betreft een wettelijke taak van de provincie. Zodra de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken zet de provincie de gladheidsbestrijding in. De frequentie en intensiteit is niet voorspelbaar.

Bestedingsplan

Uit deze reserve worden alle kosten voor de gladheidsbestrijding gedekt. Dit betreft zowel de jaarlijkse kosten voor uitvoering van gladheidsbestrijding als aankoop zout, kosten expediteurs, maar ook het onderhoud en de aankoop van het materieel. De
hoogte van deze kosten is afhankelijk van de weersomstandigheden, methode en intensiteit.

Voorwaarde besteding

Alleen besteden aan kosten betreffende gladheidsbestrijding.
De provincie bestrijdt de gladheid alleen op die wegen die zij in beheer heeft. Wegen door de bebouwde kom wordt soms door gemeenten uitgevoerd. De verdeling van deze taken is in overeenkomsten vastgelegd.

Concrete verplichting

Voor de gladheidsbestrijding zijn diverse verplichtingen aangegaan.
Dit betreft uitvoeringsbestekken met aannemers, RWS en gemeenten en onderhoudscontracten voor het materieel. Overige verplichtingen zijn aangegaan met weerbureau Meteoconsult, het RWS gladheidsmeldsysteem en strooimanagementsysteem.

Relevante ontwikkelingen

In 2018 is vervanging van verouderd materieel noodzakelijk. Tevens gaat een nieuw bestek voor gladheidsbestrijding in de loop van 2018 de markt op.

Mate van doelrealisatie

In 2017 heeft de provincie haar gladheidsbestrijdingsdoelen behaald.

Risico's

Bij extreme omstandigheden zou de reserve onvoldoende kunnen zijn om de kosten voor de gladheidsbestrijding uit te dekken. Als dit het geval is, dan zal extra dekking gevonden moeten worden. In eerste instantie binnen bestaande budgetten en als dat
niet mogelijk is ten laste van de algemene middelen.

Bijzonderheden

Geen