Begroting 2019

Financiering/ Treasury

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4.2Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken?

 Treasurybeleid
-Opstellen treasuryparagrafen m.b.t. het voorgenomen beleid en de jaarlijkse verantwoording over gevoerd beleid
-Bewaken wettelijke kaders en op basis daarvan ontwikkelen en actualiseren van de provincie kaders
-Advisering en analyses m.b.t. beleggingsstrategie, financiering, geld- en kapitaalmarkt, schatkistbankieren en
organisatorische aspecten
-Cashmanagement (front-office)
-Per kwartaal (mede o.b.v. planning en controlcyclus) opstellen van treasury rapportages
-Beheer relatie netwerk extern (banken, geldmakelaars, treasury vakberaad en P4 treasury expertgroep)
-Uitvoering kas en middelenbeheer, risico's en limieten (back-office)

Vermogensmarkt
Verwachting
De ECB zal naar verwachting het opkoopprogramma eind 2018 stopzetten, waarbij Draghi tevens heeft aangegeven dat de rente tot medio 2019 zeker laag blijft. Dit zien we terug in de verwachtingen van de bank ten aanzien van de 3-maands Euribor. Inmiddels is ook de groeiverwachting van de Nederlandse economie voor 2018 naar beneden bijgesteld. De Europese inflatie komt nog steeds niet in de buurt van het streefniveau van de ECB van 2%. Dit zou tot een vertragend effect kunnen leiden in het oplopen van de lange rente.
Met schatkistbankieren wordt pas vanaf een deposito van 7 jaar rente vergoed . Het tarief daarbij is 0,10% (bron: MinFin 12-7-18). Rentes kasgeld bij decentrale overheden zijn negatief. Na deze verkenning
geeft bovenstaand beeld nog geen aanleiding tot actie omtrent een heroriëntatie in de beleidskeuze over het
uitzetten van liquide middelen.