Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Wat gaan we daarvoor doen?

2.5.2Wat gaan we daarvoor doen?

Informatievoorziening
Provincies maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. In 2019 wordt de visie op digitalisering van de provincie uitgewerkt in een stappenplan. Thema’s als agile ontwikkeling, opgavengerichtheid en digitale dienstverlening worden daar van handen en voeten voorzien. In 2019 wordt daarnaast verder gewerkt aan de opslag van digitale dossiers op een manier die ook in de toekomst het raadplegen van de bij een besluit behorende overwegingen van een dossier mogelijk wordt gemaakt. De digitale integratie met een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en een e-Depot wordt verder vormgegeven in standaarden en juridische consistentie in de (toekomstige) tijd.

Invulling aan digitale vernieuwing
In 2019 organiseert de Provincie een reeks symposia over digitale vernieuwing van het middenbestuur. De Provincie voert zelf een vijftal experimenten uit (bijvoorbeeld: de smart building challenge, sensoren op de fiets, kansenkaart zonneweiden) maar zal ook samen met veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten kennis delen en in elkaars keuken kijken. De digitale ontwikkeling en de mogelijkheden voor verbeterde sturing op Provinciale beleidsdoelen op basis van steeds meer data vergt ook een versnelde kennisontwikkeling, daar gaan wij dit jaar op inzetten met als thema’s: functiemetamorfose, agile werkwijze, business intelligence en verkenning lectoraat digitaal midden bestuur.

Duurzaam toegankelijke Informatie
In het coalitieakkoord is aangegeven dat wij aandacht willen voor open data en toegankelijkheid. Er is een convenant voor het aanjaagteam open data met meerdere gemeenten uit de regio Utrecht onder leiding van de Economic Board Utrecht. In 2019 stellen wij meerdere websites met toepassingen van open data, zoals bijvoorbeeld de Utrechtse cultuur-historische objecten voor het publiek open. De provincie blijft zich inzetten om overheidsdata actief beschikbaar te maken en vooral om de publieke data , zoals bijvoorbeeld vervoersgegevens, niet in handen te laten vallen van private en gesloten platforms
Verder wordt er toegewerkt naar een beschikbaarheid in het stelsel van linked open data, zodat de informatie gemakkelijker vindbaar wordt in de wereld van het semantic web, waar je bronnen kunt vinden zonder dat je zelf van het bestaan afwist.

Informatieveiligheid en privacy
De provincie Utrecht verwerkt persoonsgegevens op basis van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De functionaris voor gegevensbescherming van de provincie Utrecht rapporteert 2 keer per jaar over de naleving van de AVG.
De provincie Utrecht geeft uitvoering aan het masterplan informatiebeveiliging en privacy gericht op verbetering van informatieveiligheid , toewerkend naar een ISO27001 certificering. Onderdelen van dit masterplan zijn technische aanpassingen (deels bij de vervanging hard- en software), processen rondom risicomanagement en  eigenaaarschap en bewustwording voor de medewerkers. Hierover wordt eveneens 2 keer per jaar gerapporteerd.  

Organisatieontwikkeling
Onze omgeving vraagt een organisatie die snel en flexibel inspeelt op bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en opgaven. Onze organisatieontwikkeling leidt er toe dat de organisatie in 2019 qua structuur en werkwijzen daarop nog beter is ingericht. De organisatie werkt opgavengericht, mede daarvoor zijn opgavenmanagers aangesteld.
Bij het realiseren van onze opgaven zijn de talenten van onze medewerkers cruciaal; deze worden doorlopend ontwikkeld en versterkt. De provinciale organisatie wil een afspiegeling zijn van de samenleving, daarom gaan we door met het werven van trainees en stagiaires. Dat geldt ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor hen bieden we participatiebanen aan.

Versterken van de financiële functie
In de beleidsaudit Financiën Mobiliteitsprogramma  hebben PS een aantal aanbevelingen gedaan over Bedrijfsvoering.  De aanbevelingen richten zich voornamelijk op de leesbaarheid en het verstrekken van inzicht in de documenten van de P&C cyclus. Daarnaast zal de aanbeveling om de financiële functie te versterken worden opgepakt. In 2019 zal middels een programmaplan hieraan invulling worden gegeven.
In 2019 ontplooien wij hiervoor o.a. de volgende activiteiten:

1.   Wij zorgen voor  tijdige, volledige, leesbare en inzichtelijke   sturings- en verantwoordingsinformatie;
2.   Wij zorgen voor een modern en zoveel mogelijk (digitaal) sturingsinstrumentarium;
3.    wij zorgen voor de uitvoering van de aanbevelingen van de beleidsaudit financiën mobiliteitsprogramma.

Huisvesting
In 2019 zal  de provincie haar huisvestingsplan effectueren. Onderdelen van dit plan op het doelmatige gebruik van het provinciale vastgoed zijn onder andere de rol van de provincie als verhuurder van ruimten in het Huis voor de provincie, een verdere verduurzaming van de kantoorlocaties en de rol van de provincie in de gebiedsontwikkeling van Rijnsweerd.  

Het Huis voor de provincie krijgt een opener en publieksgerichter karakter. De centrale hal op de begane grond en het vergadercentrum worden voor iedereen vrij toegankelijk gemaakt door de toegangscontrole te verplaatsen naar de werkverdiepingen. Deze duidelijkere scheiding tussen publieksruimten en werkvertrekken verbetert de (informatie)veiligheid en geeft ruimte voor een gastvrijere ontvangst van bezoekers.

Halverwege het jaar neemt provincie Utrecht de in aanbouw zijnde nieuwe Tramremise in Nieuwegein in gebruik, en daarmee ook het beheer en onderhoud van dit pand en het terrein.

Duurzaamheid
De in 2018 uitgesproken politieke ambitie om te streven naar een energielabel A voor het Huis voor de provincie en de nevenlocaties blijft een belangrijke drijfveer om te blijven zoeken naar een verdere terugdringing van de energiebehoeften en -lasten. Daarvoor zijn vorig jaar een aantal pilots opgestart die zeer effectief bleken. Het vervangen van de noodstroomvoorziening, dimbare energiezuinige verlichting, het aanbrengen van warmtewerend folie op de ramen en het plaatsen van zonnepanelen moeten leiden tot een geraamde reductie van de energielasten met 40% tegen het einde van 2019.  

Uiterlijk in 2020 moet 10% van het publieke inkoopbudget circulair aanbesteed worden. Wij dragen daaraan bij door de aanbesteding voor het onderhoud en de aanvulling van het kantoormeubilair op alle kantoorlocaties volledig circulair en maatschappelijk verantwoord uit te voeren, en waar mogelijk daarbij een rol toe te kennen aan het midden- en kleinbedrijf. Het doel is vóór de zomer van 2019 een langlopend contract aan te gaan met één of meer leveranciers en/of onderhoudspartijen.