Begroting 2019

4. Economie en energie

Accommoderen recreatie om de stad

4.6

Accommoderen recreatie om de stad

Toelichting op beleidsdoel

Het programma Recreatie om de Stad Utrecht (RodS) draagt bij aan een samenhangende recreatieve groenstructuur op fietsafstand rond de stad Utrecht. Daarmee bieden we de inwoners en bezoekers aantrekkelijke, gevarieerde groene gebieden om te recreëren. We werken aan de afronding van het programma waaronder een oplossing voor het duurzaam (financieel) beheer van de gebieden. Met de uitgave Utrecht Buiten heeft de stuurgroep RodS de noodzaak geagendeerd om ook op middellange termijn de groeiende recreatiedruk te blijven accommoderen. Concreet betekent dit dat een vervolg op het RodS-programma nodig is.

Meerjarendoelen

Lasten € 1.930
Baten € 0
Saldo € 1.930