Begroting 2019

4. Economie en energie

Verbeteren kwaliteit werklocaties

4.1

Verbeteren kwaliteit werklocaties

Toelichting op beleidsdoel

Om een aantrekkelijke vestigingslocatie te blijven, willen we ervoor zorgen dat vraag en aanbod naar werklocaties in evenwicht zijn, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het beleid voor werklocaties is vastgelegd in de Economische Visie 2020 (2010) en nader uitgewerkt in de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand (2014), de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening (Herijking 2016), het Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling (2016), de Thematische Structuurvisie Kantoren (2016) en de Retailvisie (2018). De Ruimtelijk Economische Strategie (RES) die eind 2018 ter besluitvorming aan PS wordt aangeboden vormt het nieuwe beleidskader voor werklocaties.

Meerjarendoelen

Lasten € 1.222
Baten € 36
Saldo € 1.186