Begroting 2019

4. Economie en energie

Uitvoeren transitie recreatieschappen

4.7

Uitvoeren transitie recreatieschappen

Toelichting op beleidsdoel

De twee Utrechtse recreatieschappen en uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland werken in 2019 aan de uitvoering van een verbeterplan. Het verbeterplan is gericht op het professionaliseren van de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie en het waarborgen van de continuïteit van de uitvoeringsorganisatie. De (beperkte) omvang, en de daaruit voortvloeiende kwetsbaarheid van de uitvoeringsorganisatie noodzaakt tot een strategie gericht op samenwerking met andere organisaties.

Meerjarendoelen

Lasten € 0
Baten € 0
Saldo € 0