Begroting 2019

4. Economie en energie

Toepassing windenergie met draagvlak

4.10

Toepassen windenergie met draagvlak

Toelichting op beleidsdoel

Locaties voor windenergie dienen te worden opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De provincie zal dit doen als over een dergelijke locatie overeenstemming is in de gemeenteraad. Draagvlak in gemeenteraden voor een duurzame ontwikkeling van windenergie is belangrijk. Er zijn inmiddels veel voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde windprojecten. Samen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) wordt deze kennis gedeeld en benut om te bemiddelen tussen partijen met oog voor de verschillende belangen. We willen in 2020 of zo snel mogelijk daarna de doelstelling realiseren van 65,5 MWe (nu 34 MWe).

Meerjarendoelen

Lasten € 100
Baten € 0
Saldo € 100