Begroting 2019

7. Bestuur en middelen

Versterken positie Provinciale Staten in beleidsprocessen

7.1

Versterken positie Provinciale Staten in beleidsprocessen

Toelichting op beleidsdoel

2019 is een bijzonder en belangrijk jaar, want op 20 maart worden de nieuwe Staten gekozen. Ter ondersteuning van de politieke partijen is een campagne vastgesteld door de Verkiezingscommissie uit Provinciale Staten. Een breed scala aan digitale en conventionele middelen wordt ingezet om de provincie als bestuurslaag voor het voetlicht te brengen. Hierbij zal er speciale aandacht zijn voor jongeren die voor het eerst naar de stembus gaan. Ook betekent de verkiezingsuitslag de start van de coalitiebesprekingen, met als resultaat een nieuw coalitieakkoord voor de komende vier jaar en een nieuw samengesteld college van Gedeputeerde Staten. Op 27 mei 2019 vinden de verkiezingen van de Eerste Kamer plaats. Tot slot zal in 2019 ook een nieuwe commissaris van de Koning aantreden en zijn rol als voorzitter van de vergaderingen van Provinciale Staten oppakken.

Meerjarendoelen

Lasten € 2.958
Baten € 34
Saldo € 2.924