Begroting 2019

4. Economie en energie

Realiseren transitie circulaire economie

4.13

Realiseren transitie circulaire economie

Toelichting op beleidsdoel

Het Rijk heeft de duurzame Investeringsagenda gepresenteerd onder de noemer ‘Naar een duurzaam Nederland, energieneutraal, klimaatbestendig en circulair’. De provincie wil dit voornemen volgen en zelf een provinciale duurzame investeringsagenda ontwikkelen. De actieagenda Circulaire Economie vormt een onderdeel van deze agenda.

Meerjarendoelen

Lasten € 0
Baten € 0
Saldo € 0