Begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie

Saldi van de programma's inclusief reserves

3.1.2Saldi van de programma's inclusief reserves

Saldo van de programma's

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Ruimtelijke ontwikkeling

8.807

12.392

13.616

12.997

8.553

7.623

2. Landelijk gebied

50.884

47.792

50.694

45.287

51.012

51.047

3. Boden, water en milieu

12.992

16.671

16.171

17.176

12.887

13.790

4. Economie en energie

8.287

14.512

19.052

10.588

8.233

8.125

5. Bereikbaarheid Openbaar vervoer

-53.066

29.028

54.427

127.339

125.357

122.636

5. Bereikbaarheid (excl. OV)

60.983

78.923

88.997

82.511

70.597

70.597

6. Cultuur en erfgoed

8.326

20.751

19.538

15.704

12.370

12.370

7.Bestuur en middelen

8.776

13.115

11.803

11.415

11.415

11.415

Overhead

32.331

41.059

38.948

42.110

39.356

40.683

Saldo van de programma's

138.321

274.243

313.246

365.127

339.779

338.286

Mutaties reserves

74.051

-36.541

-66.123

-40.914

-21.212

-21.997

Tabel 6.2, Saldo van de programma's inclusief reserves

Het saldo van de programma's is het verschil tussen de baten en de lasten. Als voorbeeld programma Cultuur en Erfgoed: de lasten van het programma zijn € 21,065 mln. terwijl de baten € 1,527 mln. zijn. Dit resulteert in een saldo van € 19,538 mln. welke is terug te zijn in bovenstaande tabel 6.2.

Het totale saldo van de programma's neemt in 2019 toe met 14 % ten opzichte van het jaar 2018. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het programma 5 Bereikbaarheid Openbaar Vervoer. In 2019 vervallen de baten van de nog niet ingezette BDU middelen vanuit de balans. De stijging vanaf 2020 heeft te maken met het wegvallen van het hekwerk BRU en de opname van de decentralisatie uitkering in de Algemene uitkering provinciefonds.