Begroting 2019

Provinciale belastingen en heffingen

Opcenten motorrijtuigenbelasting

2.8.2Opcenten motorrijtuigenbelasting

Wat willen we bereiken?

De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht, zoals door uw Staten vastgesteld op 27 juni 2011, vormt de grondslag voor het heffen van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Deze verordening wordt indien nodig periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen.

Hierna volgt een vergelijking van de oude en nieuwe begrotingsstand en wat dat betekent voor de provincie Utrecht.

Opbrengst Motorrijtuigenbelasting

2018

2019

2020

2021

2022

Stand (primitieve) Begroting 2018
Stand Kadernota 2018
Stand Najaarsrapportage 2018

121.123

123.909

126.759

129.674

132.657

121.123

123.909

126.759

129.674

132.657

120.800

122.008

123.228

124.460

125.705

Verschil

-323

-1.901

-3.531

-5.214

-6.952

Het tarief voor de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2019 bedraagt net als voorgaande jaren 72,6. De provincie Utrecht heft vergeleken met de andere provincies lagere opcenten waardoor de absolute lasten van de Utrechtse autobezitter ook lager uitkomen.

Voor de raming van de verwachte opbrengst uit de opcenten in de begroting wordt sinds 2016 uitgegaan van de raming die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de meicirculaire Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze raming wordt jaarlijks opgesteld om te komen tot de berekening van de provinciefondsuitkering.
Voor het jaar 2019 en navolgende jaren wordt de opbrengst uit de opcenten daarom als volgt geraamd:

2018

2019

2020

2021

2022

Motorrijtuigenbelasting

120.800

122.088

123.228

124.460

125.705

Bij de jaren volgend op 2018 is een jaarlijkse groei in de opbrengst voorzien van 1%. Deze verwachte stijging van de opbrengst is gebaseerd op de landelijke mutatie van de opbrengst per opcent in het jaar 2018 ten opzichte van 2017.