Begroting 2019

Provinciale belastingen en heffingen

Leges

Leges

De leges vinden hun grondslag in de Legesverordening provincie Utrecht 2018.

Zoals verwoord in de verordening worden onder de naam 'leges' rechten geheven voor het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten zoals omschreven in de verordening en de bijbehorende tarieventabel. Deze leges worden geheven van de aanvrager van de dienst of van degene voor wie de dienst wordt verstrekt.

De toe te passen tarieven staan in de tarieventabel bij de verordening. Deze tarieven worden doorgaans jaarlijks conform de loon- en prijsstijgingen aangepast aan de actualiteit. Echter, voor het jaar 2019 zullen wij wederom aan uw Staten voorstellen om de tarieven niet te verhogen.

Uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven is dat deze ten hoogste kostendekkend mogen zijn. Dit wordt bij de vaststelling  van de tarieventabel jaarlijks gecontroleerd aan de hand van een hiertoe ontwikkeld rekenmodel. In onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid van de legestarieven nog nader toegelicht.

Berekening van kostendekkendheid van de leges

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente

450.297

Inkomsten taakveld(en) excl. heffingen

0

Netto kosten taakveld

450.297

Overhead incl. (omslag)rente

78.098

BTW

0

Totale kosten

528.395

Geraamde opbrengst leges

474.436

Dekkingspercentage

90%

Bovenstaand overzicht is gebaseerd op de gemiddelde aantallen opgelegde leges over de jaren 2015 tot en met 2017 naar de kostprijs en de tarieven zoals deze zullen gelden voor het jaar 2019.

De opbrengst van de leges is jaarlijks sterk wisselend, afhankelijk van het aantal aanvragen dat in een jaar wordt ontvangen. In de begroting en bovenstaand overzicht voor het jaar 2019 wordt daarom de gemiddelde opbrengst in de laatste 3 afgesloten kalenderjaren voorafgaand aan deze begroting aangehouden. Deze gemiddelde opbrengst bedraagt € 474.436.