Begroting 2019

2. Landelijk gebied

Bevorderen duurzame landbouw

2.4

Bevorderen duurzame landbouw

Toelichting op beleidsdoel

De landbouwsector is van belang voor de provincie Utrecht. Maar liefst 50% van het grondgebied van de provincie Utrecht is landbouwgrond. De landbouw zorgt niet alleen voor de voedselvoorziening, maar speelt ook een grote rol in de kwaliteit van het landelijk gebied. Duurzame landbouw is landbouw die zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht toekomstbestendig is. We zetten in op een duurzaam voortbestaan van de landbouwsector in de provincie Utrecht. De agrarische bedrijven produceren gezond, veilig en kwalitatief hoogwaardig voedsel, waarbij dit ook gezond en veilig voor de omgeving is. De directe nabijheid van (inter)nationaal toonaangevende kennisinstellingen op het gebied van gezondheid en voedsel versnellen innovaties in de provincie Utrecht en daarbuiten en dragen bij aan een gezonde landbouw en gezond en duurzaam voedsel.
Om uitvoering te geven aan de Landbouwvisie maken we een Uitvoeringsprogramma Landbouw. Onderdelen van dit programma zijn natuurinclusieve landbouw, versterken van de verbinding stad-land, stimuleren van circulaire en energieneutrale landbouw en het terugdringen van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de Utrechtse landbouw is de opzet van de regiodeal Bodemdaling Groene Hart en de regiodeal FoodValley.

Meerjarendoelen

Lasten € 4.012
Baten € 0
Saldo € 4.012