Begroting 2019

4. Economie en energie

Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

4.2

Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Toelichting op beleidsdoel

De sterk aantrekkende economie zorgt voor een verdere toename van de krapte op de arbeidsmarkt. Zie bijvoorbeeld de oplopende tekorten in de technische branches, bouw- en installatiebranche, de zorg en het onderwijs. Daar komt bij dat de snelle ontwikkelingen van technologie en digitalisering zorgen voor meer dynamiek op de arbeidsmarkt, waardoor gevraagde competenties kunnen veranderen. Aanpassingsvermogen van mensen en organisaties wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om meer aandacht voor leven lang ontwikkelen en een positieve leercultuur. Het vraagt ook om goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om vraag en aanbod van arbeid op elkaar te laten aansluiten. Ook andere maatschappelijke opgaven, waar de provincie een rol heeft, hebben effect op de vraag naar goed gekwalificeerd personeel, zoals de energietransitie. De tekorten op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren kunnen hierdoor remmend gaan werken. Dit vraagt eens te meer om een integrale kijk op economie, onderwijs en arbeidsmarkt en maatschappelijke opgaven.

Meerjarendoelen

Lasten € 471
Baten € 0
Saldo € 471