Begroting 2019

4. Economie en energie

Bevorderen energiebesparing gebouwde omgeving

4.9

Bevorderen energiebesparing gebouwde omgeving

Toelichting op beleidsdoel

Ons huidige energiesysteem veroorzaakt steeds meer maatschappelijke problemen: klimaatverandering, luchtverontreiniging, afhankelijkheid van instabiele regio’s en uitputting van energievoorraden. We hebben ons in de Energieagenda ten doel gesteld een klimaat voor de energietransitie te creëren waarmee de provincie Utrecht in 2040 energieneutraal kan zijn. Daarom hebben we in ons coalitieakkoord de energietransitie tot prioriteit gemaakt en is in 2016 de Energieagenda vastgesteld. Wij willen de energietransitie versnellen door actief te zorgen voor toegang tot kennis, contacten en financiering.

Bij energiebesparing in de gebouwde omgeving maken we gebruik van het netwerk en de activiteiten van het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling (zie programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling). We ondersteunen de transitie naar een aardgasloze gebouwde omgeving door kennis hierover toegankelijk te maken en partijen te verbinden. Naast de doorontwikkeling van de kansenkaart voor warmte, volgen en ondersteunen we de pilots voor aardgasvrije wijken en delen we kennis hierover met anderen gemeenten. In 2019 halen we bij gemeenten, woningcorporaties en netbeheerders op hoe wij als provincie deze transitie verder kunnen versnellen.

Meerjarendoelen

Lasten € 900
Baten € 0
Saldo € 900