Begroting 2019

7. Bestuur en middelen

Versterken regionale uitvoeringskracht

7.4

Versterken regionale uitvoeringskracht

Toelichting op beleidsdoel

Voor de aanpak van de belangrijke maatschappelijke opgaven lijkt het regionale niveau het meest belangrijk. Maar wat is de meest effectieve regio (samenwerkings- en uitvoeringskracht) en hoe vormt die zich? En welke betrokkenheid heeft de provincie? Meerdere partijen - niet alleen overheden - zijn op verschillende schaalniveaus belangrijk bij de aanpak van de opgaven. Dit vraagt andere handelingsperspectieven en rollen van de provincie.

Meerjarendoelen

Lasten € 1.461
Baten € 0
Saldo € 1.461