Begroting 2019

7. Bestuur en middelen

Voeren van dagelijks bestuur Gedeputeerde Staten

7.6

Voeren van dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten)

Toelichting op beleidsdoel

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vormt het dagelijks bestuur van de Provincie Utrecht en voert het beleid uit op basis het coalitieakkoord waarin de politieke uitgangspunten zijn geformuleerd.

Meerjarendoelen

Lasten € 2.182
Baten € 0
Saldo € 2.182