Begroting 2019

7. Bestuur en middelen

Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer

7.7

Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer

Toelichting op beleidsdoel

De provinciearchivaris heeft op basis van de Archiefwet 1995 twee wettelijke taken: het beheren van historische archieven die bewaard worden in de provinciale openbare archiefbewaarplaats en het toezicht houden op het informatiebeheer binnen de provinciale organisatie en haar samenwerkingsverbanden. Sinds april 2018 is de provinciearchivaris gepositioneerd bij Het Utrechts Archief. De provinciale archiefbewaarplaats is daar sinds 2013 in beheer, inclusief de dienstverlening voor historisch en wetenschappelijk onderzoekers en het brede publiek.

Meerjarendoelen

Lasten € 714
Baten € 0
Saldo € 714