Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Benutten energie uit ondergrond

3.3.2

Benutten energie uit ondergrond

Toelichting op meerjarendoel

We dragen bij aan het programma Energietransitie (zie programma 4) door vooral te zorgen voor kennisontwikkeling en -uitwisseling op het gebied van nieuwe kansen voor bodemenergie en aardwarmte. Hierbij zorgen we voor een goede afstemming met andere ondergrondthema’s (bijvoorbeeld grondwater voor drinkwater) en bovengrondthema’s. Omdat deze onderwerpen in meerdere provincies aan de orde zijn, delen we intensief kennis met andere provincies.

Warmte-/koudeopslag (WKO)
Voor warmte-/koudeopslag (WKO) blijven wij de toepassing van goed functionerende systemen stimuleren. Dit doen we via vergunningverlening en handhaving en door vroegtijdige inbreng bij gebiedsontwikkeling. Daarnaast leveren we een bijdrage aan twee masterplannen voor bodemenergie in gebieden met intensieve ruimtelijk ontwikkeling.

Nieuwe kansen bodemenergie en geothermie
Voor aardwarmte benutten we concrete onderzoeksprojecten die de mogelijkheden van aardwarmte in de provincie gaan verkennen. Wij richten ons op en leveren een bijdrage aan kennisontwikkeling en het identificeren van nieuwe kansen, verhoging veiligheid en verlaging risico’s bij aardwarmteprojecten in relatie tot andere boven- en ondergrondse belangen. We voeren beleid uit in het kader van de Mijnbouwwet en de andere beleidsvelden. Daarnaast heeft de provincie een wettelijke adviesrol bij vergunningaanvragen van mijnbouwactiviteiten. Bij ons advies betrekken wij gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Hiermee zorgen we er voor dat regionale en lokale belangen voldoende worden meegenomen in de vergunningverlening en in de uitvoering van aardwarmteprojecten.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er zijn beleidsregels opgesteld over bodemenergie op basis van 2 masterplannen bodemenergie.
  • Er is een bijdrage geleverd aan het stimuleren van verkenningen en kennisontwikkeling van nieuwe kansen bodemenergie en geothermie.