Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Zorgen voor voldoende grond- en drinkwater

3.3.3

Zorgen voor voldoende grond- en drinkwater

Toelichting op meerjarendoel

De lange termijnstrategie voor de Vitens waterwinningen wordt in 2019 vastgesteld (of mogelijk al in 2018). De tijdshorizon is 2040. Hiermee geven we aan hoe de toenemende drinkwatervraag en toenemende druk op het grondwatersysteem als bron voor drinkwater wordt opgevangen. Daarnaast geven we in 2019 concreet uitvoering aan deze drinkwaterstrategie door bijvoorbeeld programma’s te starten rondom waterbesparing en voeren we nader onderzoek voor vergunningaanvragen.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • De lange termijn strategie voor de drinkwatervoorziening is vastgesteld.
  • De milieubeschermings-zone calamiteitenonttrekking Nieuwegein voor openbare drinkwatervoorziening is vastgesteld.