Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Verbeteren en monitoren bodem- en grondwaterkwaliteit

3.3.1

Verbeteren en monitoren bodem- en grondwaterkwaliteit

Toelichting op meerjarendoel

Uitvoeringsprogramma drinkwater (2014-2021)
De gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen en het Uitvoeringsprogramma Drinkwater provincie Utrecht (2014-2021) zijn instrumenten om, binnen het gebiedsproces, samen met de gebiedspartijen de drinkwaterwinningen duurzaam te beschermen en de drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen. In 2018 is begonnen met de actualisatie van de gebiedsdossiers. In 2019 ronden we deze af en formuleren we, samen met de gebiedspartners, maatregelen om de restopgave voor het realiseren van de (KRW)doelen aan te pakken. De maatregelen leggen we in een gezamenlijk nieuw uitvoeringsprogramma vast.

Medicijnresten in (grond)water
De provincie Utrecht start, in samenwerking met de waterschappen, met een aanpak van nieuwe stoffen. Hierbij ligt een sterke focus op medicijnresten in (grond)water. Het budget dat beschikbaar is voor het grondwatermeetnet kan in 2019 aangewend worden voor meer onderzoek naar nieuwe stoffen (PFOS/PFOA, C8 enz.). Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het plan van aanpak voor nieuwe stoffen dat in 2018 is opgesteld.

Provinciale Milieuverordening (PMV) omzetten naar Omgevingsverordening
We zetten bestaande regels PMV indien nodig om naar regels Omgevingsverordening. Voor de industriële winningen voor menselijke consumptie onderzoeken we of aanvullende bescherming wenselijk/noodzakelijk is, mede in het licht van de komst van de Omgevingswet. In 2019 geven we verder uitvoering aan de acties uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit (2016), met als doel het geven van een impuls aan het bereiken van een goede waterkwaliteit om KRW-doelen te realiseren.

Programma Uitvoering Bodemconvenant (2016-2020)
De 41 spoedlocaties (peildatum juli 2018) ronden we af. Wij dragen onze taken op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) over aan gemeenten (Wbb komt te vervallen). Het gaat om overdracht van beleid, taken en (digitale) bodemdata. Samen met gemeenten voeren wij de transitieagenda uit. Deze is gericht op het gebiedsgericht beheer van bodem en grondwater: bodem en grondwater moeten geschikt zijn voor de beoogde functie. De afweging tussen beschermen en benutten van grond en grondwater is belangrijk.

Behoud en versterken van aardkundige waarde
Aardkundige waarden vertellen het verhaal over het ontstaan van de provincie en bieden unieke belevingswaarde voor het gebied. We behouden en beschermen aardkundige waarden en maken ze beleefbaar voor inwoners en bezoekers door aardkundige monumenten aan te wijzen en toegankelijk te maken. We streven er naar het aantal aardkundige monumenten uit te breiden. In overleg met grondeigenaren komen we de komende jaren tot uitbreiding. De “Stichting Geopark Heuvelrug in oprichting” verkent de mogelijkheden om van de Utrechtse Heuvelrug, inclusief natte randgebieden, een UNESCO Global Geopark te maken. Wij ondersteunen de Stichting hierbij.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Geplande maatregelen uit Uitvoeringsprogramma Drinkwater provincie Utrecht 2014-2021 zijn uitgevoerd.
  • 12 gebiedsdossiers voor de niet kwetsbare winningen zijn geactualiseerd.
  • Er is een Uitvoeringsprogramma opgesteld voor maatregelen bij alle 25 kwetsbare en niet kwetsbare winningen.
  • Er is een plan van aanpak opgesteld voor medicijnresten.
  • Er is een samenwerkingsagenda water met als onderdeel opkomende stoffen.
  • De regels voor bescherming van bodem en grondwater in de Provinciale Milieuverordening zijn omgezet naar de regelgeving Omgevingswet.
  • Het Programma Uitvoering Bodemconvenant 2016 t/m 2020 is in uitvoering met als belangrijkste doel het saneren van de 41 resterende spoedlocaties met risico's voor mens, milieu en verspreiding naar het grondwater.