Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Verstevigen samenwerking andere overheden

6.1.3

Verstevigen samenwerking andere overheden

Toelichting op meerjarendoel

Cultuurpacten
Er zijn tot nu toe 15 cultuurpacten met gemeenten gesloten. Deze pacten gaan over de gemeentelijke en provinciale agenda op gebied van erfgoed en cultuur. Dat kan gaan over profilering van gemeenten, zoals bij De Stijl of zoals in Oudewater over Arminius, maar ook over beleid en ambities voor de lange termijn, zoals de profilering van de stedelijke culturele regio Utrecht. Ambitie is om in totaal 20 pacten te hebben, dat betekent dat we in 2019 streven naar 5 pacten.

Stedelijke culturele regio Utrecht
In 2018 hebben we door het bureau DSP een profiel laten ontwikkelen voor de stedelijke culturele regio Utrecht. Dit was een gezamenlijke opdracht van de gemeenten Utrecht en Amersfoort en de provincie Utrecht met als doel om bij het Rijk subsidie aan te vragen voor 2 pilots in 2019 en 2020. Vanaf 2020 moeten onze beleidskeuzes toegespitst zijn op de kracht en het profiel van de regio. Het Rijk wil vanaf 2021 ook bijdragen aan de regionale programma’s op gebied van cultuur. De kracht van de culturele regio Utrecht zit in 5 onderscheidende elementen:

  • Jong, creatief en ondernemend
  • Hoogwaardig en divers cultureel aanbod
  • Grootstedelijk gebied met veel erfgoed en cultuurlandschap
  • Brede culturele belangstelling met ruimte voor niches
  • Sterke samenwerking.

Op basis hiervan zijn vier kansrijke thema’s benoemd, te weten een inclusieve cultuursector, cultuureducatie, verbinding tussen het grootstedelijk gebied en het cultuurlandschap en creativiteit als waarde voor de stad.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • De provincie heeft vijf cultuurpacten met gemeenten gesloten.
  • Gemeenten Utrecht en Amersfoort en de provincie hebben een voorstel opgesteld voor een Cultureel Profiel van de stedelijke regio Utrecht.