Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Ontsluiten en vertellen erfgoedverhalen

6.3.2

Ontsluiten en vertellen erfgoedverhalen

Toelichting op meerjarendoel

We willen meer bekendheid en draagvlak voor erfgoed bij een breed publiek en zetten in op versterking van zichtbaarheid en beleefbaarheid van onder meer monumenten, museumcollecties en archeologische vindplaatsen. Wij stellen subsidies beschikbaar om erfgoedbeheerders en maatschappelijke organisaties in staat te stellen om initiatieven te ontwikkelen voor het bereiken van een breed publiek. Ook in 2019 willen we hen daarbij ondersteunen.
Met een subsidieregeling publieksbereik erfgoed ondersteunen we jaarlijks enkele tientallen projecten die zich verhouden tot de doelstellingen en thema’s in de cultuur- en erfgoednota – aanzienlijk meer dan we bij het opstellen van de cultuur- en erfgoednota voorzagen. In 2018 is extra geïnvesteerd in het beleefbaar maken van erfgoed in het kader van het Europees Erfgoedjaar. De ervaring leert dat het werken met thema’s extra aandacht genereert. We onderzoeken of we in 2019 een aantal projecten rond het thema ‘Koude Oorlog’ mogelijk kunnen maken.  

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Minstens 28 publieksprojecten zijn uitgevoerd (cumulatief vanaf 2016).