Begroting 2019

7. Bestuur en middelen

Uitvoeren wettelijke toezichtstaak

7.5.1

Uitvoeren wettelijke toezichtstaak

Toelichting op meerjarendoel

Via ons interbestuurlijk toezicht houden we zicht op de kwaliteit van de naleving van wettelijke medebewindstaken door gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Dit doen we op de domeinen financiën, informatiebeheer, omgevingsrecht (Wabo, erfgoed, monumenten, ruimtelijke ordening) en huisvesting vergunninghouders. Deze wettelijke taak voeren we uit volgens de principes die we hebben vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma IBT 2016-2019: risicogericht, proportioneel, op afstand waar het kan, interveniëren waar het moet. Daarbij is ons streven om dit met zo min mogelijk toezichtlasten voor onze collega-overheden te doen en daarbij zo transparant mogelijk te zijn.
In 2019 breiden we onze IBT-kaart verder uit, waarmee we niet alleen de toezichtresultaten per gemeente maar ook die van de waterschappen publiceren op de provinciale website. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden om dit ook te doen voor de gemeenschappelijke regelingen.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • De provincie heeft toezichtsbeslissingen op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen voorbereid en opgesteld.