Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Verbeteren samenwerking met Rijk

1.4.5

Verbeteren samenwerking met Rijk

Toelichting op meerjarendoel

Over 2 jaar zal de Omgevingswet waarschijnlijk in werking treden. Daarom is de tijd rijp om met samenwerkingspartners concrete afspraken te maken waar dat mogelijk en nodig is.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • In de Utrechtse regio zijn minimaal 3 bijeenkomsten gehouden over de Omgevingswet voor ambtenaren, bestuurders en/of volksvertegenwoordigers van Utrechtse netwerkpartners en zijn samenwerkingsafspraken gemaakt voor de invoering van de wet.
  • Er is een reactie op de ontwerpvisie Nationale Omgevingsvisie (NOVI), er is een omgevingsagenda Utrecht en er is (via het IPO) een bestuursakkoord met koepels en het Rijk over de NOVI (zie ook paragraaf 1.1.3).
  • Er zijn alerte reacties (samen met de IPO-partners) op voorstellen voor (aanpassing van) wetgeving, zoals de Omgevingsregeling en het Invoeringsbesluit waarvoor consultatie is voorzien in 2019.
  • Er is deelgenomen aan 2 á 3 experimenten voor het testen van de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving, onder andere gericht op de toepassing van voorbeschermingsregels (= bescherming van provinciale belangen in situaties dat de omgevingsverordening nog niet is geïmplementeerd in een gemeentelijk omgevingsplan).