Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Opstellen omgevingsvisie en -verordening

1.4.1

Opstellen omgevingsvisie en -verordening

Toelichting op meerjarendoel

In 2019 ligt de focus op het opstellen van de eerste OmgevingsvIsie en –verordening voor de hele fysieke leefomgeving, die begin 2020 in concept gereed zijn voor besluitvorming. Daarbij werken we het Koersdocument uit dat PS eind 2018 hebben vastgesteld.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Het opstellen van een concept OmgevingsvIsie en –verordening.
  • Er zijn minimaal 3 participatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij we de Utrechtse samenleving nauw bij betrekken.
  • Het opstellen van een interactief digitaal milieueffectrapport (planMER) dat bijdraagt aan de besluitvorming over de OmgevingsvIsie en –verordening.