Begroting 2019

2. Landelijk gebied

Behouden en versterken biodiversiteit

2.2.2

Behouden en versterken biodiversiteit

Toelichting op meerjarendoel

Natura2000 gebieden
De provincie Utrecht wil de biodiversiteit versterken door het treffen van gerichte maatregelen in bestaande natuurgebieden. Het verbeteren van Natura 2000 gebieden via de uitvoering van de (herstel)maatregelen uit het Programma aanpak stikstof 2015-2021 (PAS) krijgt de hoogste prioriteit. Deze maatregelen moeten in 2021 zijn afgerond. Verder stimuleren wij dat in bestaande natuurgebieden maatregelen worden genomen die de natuurkwaliteit gericht verbeteren.

Weidevogelvisie
Wij sturen onze provinciale weidevogelvisie bij op basis van het Actieplan weidevogels. Hiermee zetten we actief in op het nemen van maatregelen in zowel weidevogelreservaten (het deel dat binnen het NNN ligt) als op het deel van het weidevogelgebied buiten het NNN in samenwerking met de betrokken partijen.

Terreineigenaren
Bestaande natuurgebieden zijn door het treffen van gerichte maatregelen kansrijk om de biodiversiteit te versterken. Een eerst kwaliteitsslag is dat we delen van natuurgebieden die vanuit biodiversiteitsoogpunt minder interessant zijn een impuls te geven. Met de terreinbeheerders willen we deze gebieden inventariseren om vervolgens gerichte maatregelen te kunnen nemen.

Natuurparels
In 2018 is gestart met het structureel en gericht investeren in Utrechtse aandachtsoorten (waaronder de icoonsoorten). We beogen daarmee behoud en versterking van de biodiversiteit conform de Wet natuurbeheer (Wnb). We stimuleren maatregelen die leiden tot bescherming, de instandhouding of het herstel van biotopen en leefgebieden van de benoemde aandachtsoorten. Uitvoering van bovenstaande maken we mogelijk via de SKNL regeling. We monitoren de uitvoering van de maatregelen en de bijdrage daarvan, ook over langere termijn, aan de instandhouding van onze aandachtsoorten. Het biodiversiteitsoverleg heeft de lijst met icoonsoorten beoordeeld, maar vindt het te vroeg om de lijst nu uit te breiden (uitvoering motie 125 d.d. 12-12-2016).

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Uitvoering maatregelen gebiedsanalyses PAS ligt op schema.
  • De voor de natuurparels beschikbaar gestelde middelen zijn effectief ingezet.
  • Het Actieplan weidevogels gaat in uitvoering.