Begroting 2019

2. Landelijk gebied

Monitoren

2.2.4

Monitoren

Toelichting op meerjarendoel

Om de monitoring goed af te stemmen op de wettelijke verplichtingen en de doelen van de Natuurvisie in samenhang te kunnen evalueren en bijsturen gaan we in 2019 werken met het eind 2018 vast te stellen supplement monitoring en bijsturing Natuurvisie. Tot nu toe rapporteren we de voortgang van het natuurbeleid jaarlijks met de Voortgangsrapportage Natuur. Driejaarlijks verschijnt de Rapportage Natuur waarin we vooral over de stand van zaken van de biodiversiteit rapporteren. Deze rapportages stemmen we opeenvolgend steeds af op het monitoringsplan.
In 2019 worden weidevogels geteld in de weidevogelkerngebieden en wordt in 10% van het landelijk gebied de natuur geïnventariseerd.  We leveren onze bijdrage aan het Landelijk Meetnet Flora en het Netwerk Ecologische Monitoring en voeren de PAS-monitoring uit conform de afspraken.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • De weidevogels in kerngebieden zijn geteld.
  • Voor 10% van de provincie Utrecht is de natuur geïnventariseerd.