Begroting 2019

2. Landelijk gebied

Subsidiëren natuurbeheer en landschapselementen

2.2.1

Subsidiëren natuurbeheer en landschapselementen

Toelichting op meerjarendoel

De terrein- en wegbeheerders en agrarische- en natuurcollectieven werken hard aan het op orde houden van de Utrechtse natuur. We gaan met hen intensiever in gesprek om in het reguliere natuurbeheer de beschikbare middelen zodanig efficiënt in te zetten, zodat binnen het betreffende natuurtype een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit gerealiseerd kan worden. Wij borgen de continuering van het natuurbeheer en zetten tegelijkertijd in op goed accountmanagement naar de beheerders. We zien toe op naleving van kwalitatieve verplichtingen die gevestigd zijn bij de realisatie van nieuwe natuur. We organiseren en programmeren gezamenlijk een provincie dekkend en adequaat toezicht in natuurterreinen zoals omschreven in de Realisatiestrategie natuurvisie.
Steeds meer provincies nemen de subsidiering van natuurbeheer over van RVO. De provincie Utrecht doet dit met ingang van 2018 ook. Inmiddels beheert de provincie Utrecht 12 contracten natuurbeheer. In 2019 lopen bij de RVO contracten voor 2.770 ha natuurbeheer in Utrecht af. We verwachten dat voor deze hectares nieuwe subsidieaanvragen bij de provincie worden ingediend. De aflopende contracten voor beheer van landschapselementen worden door de agrarische collectieven meegenomen bij de subsidiering van het agrarisch natuurbeheer. Beheerders bij wie het contract eind 2018 afloopt worden tijdig geïnformeerd over de mogelijkheden van (voortzetting van) subsidiering van het beheer.
Subsidie voor agrarisch natuurbeheer verstrekken we sinds 2016 aan 7 agrarische collectieven volgens het nieuwe subsidiestelsel en de Subsidieverordening Natuur en Landschap (SNL). De contracten agrarisch natuurbeheer beslaan 6 jaar. De collectieven hebben hun beheerareaal in 2017 uitgebreid van 5.740 ha naar 6.284 ha. Hiermee was in 2017 een bedrag van ca €3,4 mln. gemoeid. Voor de resterende periode 2019-2021 heeft de provincie Utrecht opnieuw €1 miljoen per jaar extra opengesteld voor agrarisch natuurbeheer en de waterschappen €0,17 mln. per jaar voor agrarisch waterbeheer.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er is 500 ha groei in subsidiëring van natuurbeheer via de SNL gerealiseerd.
  • Er is een programma  over een optimale BOA-inzet voor een betere natuurbescherming en natuurbeleving.