Begroting 2019

2. Landelijk gebied

Vergunningverlening en populatiebeheer

2.2.3

Vergunningverlening en populatiebeheer

Toelichting op meerjarendoel

Naar een slagvaardig compensatiebeleid
In 2019 werken we verder aan de verbetering van de uitvoering van natuur- en boscompensatie. We volgen de aanbevelingen in het eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de uitvoering van natuurcompensatie. Dat betekent onder andere dat we de financiële aspecten van compensatie verder uitwerken, een kaart met bosgebieden opstellen, compensaties beter afdwingbaar maken en veldcontroles uitvoeren. Daarnaast geven we concreet vorm aan de natuurcompensatiebank en verdere verbetering van de registratie.

Invasieve exoten uitroeien en beheren
Vanuit onze nieuwe rol uit de Wnb coördineren wij de aanpak van invasieve exotische dier- en plantsoorten. Op basis van in 2018 gevoerde overleggen met stakeholders over invasieve exoten, voeren we in 2019 eliminatie- en beheersmaatregelen uit, voor zover die noodzakelijk zijn voor behoud en/of herstel van biodiversiteit. Deze maatregelen financieren we vooralsnog voor uit het programma Agenda Vitaal Platteland. We maken de financiële consequenties in de Kadernota 2019 inzichtelijk (betrokken zijn motie 124 d.d. 12-12-2016 en motie 52 d.d. 9-7-2018).

Faunabeheer
Faunabeheer is het planmatig en gecoördineerd beheer van diersoorten. In het geval van  onevenredige schade of ter bevordering van de openbare veilheid of een redelijke wildstand of exotenbestrijding kan faunabeheer worden toegestaan.  In het Beleidskader Wet natuurbescherming is het beleid voor beheer en schadebestrijding vastgelegd. Met de Kadernota 2017 is besloten om de Utrechtse invulling van het ganzenakkoord met 2 jaar te verlengen tot en met 2019 en daarna het beleid te evalueren. Vanwege gerechtelijke uitspraken is besloten deze evaluatie met een jaar te vervroegen. De evaluatie is een bouwsteen voor het toekomstige ganzenbeleid.
Uitvoeringsprojecten (pilots) voor diervriendelijke methoden van schadebestrijding en –beheersing van ganzen zetten we in 2019 voort en implementeren we waar mogelijk in het beleid (uitvoering motie M5 d.d. 27-6-2011).
Wij zullen het voornemen tot invoering van de zogenaamde ‘statiegeldregeling’ volgens de afspraken daarover in IPO verband melden. Deze statiegeldregeling houdt in dat leges (het behandelbedrag à € 300) worden teruggegeven als de faunaschade daadwerkelijk wordt vergoed. Door het wegnemen van deze drempel kunnen ook  tegemoetkomingen voor kleine schades worden aangevraagd. Dit zal tot extra  lasten leiden. Bij de Kadernota 2019  doen we op basis van de dan beschikbare gegevens een voorstel om de oplopende lasten, samen met de oplopende kosten voor faunaschade (o.a. ganzen- en mezenschade), te dekken (uitvoering motie 67 d.d. 9-7-2018).

Doorlopende activiteiten
Met de komst van de Wnb is de provincie samen met de gemeenten verantwoordelijk voor het verlenen van Wnb-ontheffingen voor ruimtelijke ontwikkelingen (het passieve soortenbeleid door vergunningverlening en handhaving). Wij gaan door met ons beleid van slim combineren van natuurbescherming en het toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen. We blijven initiatiefnemers stimuleren om natuurbelangen zo vroeg mogelijk mee te nemen en natuurinclusief te werken. We blijven gemeenten stimuleren om soortenmanagementplannen op te stellen in combinatie met een gebiedsgerichte ontheffing en stellen, verdeeld over drie jaar, een tijdelijke subsidie open als onderdeel van de Utrechtse aanpak Wet natuurbescherming.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er is een goed functionerende natuurcompensatiebank, de adviezen van de Randstedelijke Rekenkamer zijn opgevolgd.
  • Het exotenprogramma is van start gegaan.
  • De evaluatie van het ganzenbeleid is opgeleverd.
  • De ‘statiegeldregeling’ is ingevoerd.
  • 90% van de ontheffingen en vergunningen zijn binnen de tijd afgegeven.
  • Er zijn 2 aanvragen voor gebiedsgerichte ontheffingen op basis van een Soort(en) Managementplan (SMP) afgehandeld.